Privacyverklaring CTCM Algemeen

Het CTCM verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u kunnen identificeren of u identificeerbaar maken. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. In dit document wordt 'persoonsgegevens' verder vervangen door 'gegevens'.

Welke soorten gegevens verzamelen wij over u?

 • Het CTCM kan uw onderstaande gegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het CTCM, (mogelijk) diensten levert aan CTCM en/of omdat u deze zelf aan het CTCM verstrekt (bv. via de website, door deelname aan ons congres of binnen ons wervings- en selectieproces). Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

In het kader van ons wervings- en selectieproces verwerken wij, aanvullend op bovenstaande, de volgende gegevens indien u die zelf verstrekt:

 • Persoonlijke gegevens in uw CV of motivatiefilmpje. Informatie over ras of etniciteit(bijzondere categorieën van persoonsgegevens) wordt hiermee ook verwerkt indien dit zou blijken uit afbeeldingen, foto's of ander visueel materiaal.
 • Informatie over arbeidsongeschiktheid, voor zover relevant voor de uitvoering van uw werk; bijvoorbeeld wanneer wij werk- of werkplekaanpassingen moeten uitvoeren;
 • Andere informatie die u besluit met ons te delen: feedback, meningen, informatie verstrekt in e-mails en brieven, tijdens telefoontjes en gesprekken.

Waarom heeft het CTCM uw gegevens nodig?

Het CTCM verwerkt uw gegevens voor verschillende gerechtvaardigde redenen zoals:

 • Om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen contacteren;
 • Ter beoordeling en screening van (mogelijke) klanten, leveranciers en/of zakelijke partners;
 • Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, zie voor verwerkte gegevens binnen onze dienstverlening t.b.v. mensgebonden onderzoek, tevens de privacyverklaring voor onderzoeksmedewerkers;
 • Verstrekken van ondersteuning (op uw verzoek);
 • Voor marketingdoeleinden (enkel voor gegevens van klanten);
 • Inzetten en onderhouden van beveiligingsmaatregelen en het uitvoeren van interne controles en onderzoeken in het kader van werving van nieuwe klanten en/of het (her)activeren van bestaande klanten;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen zoals het bekend maken van gegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten, uitvoeren van audits en het beheren van interne klachten of claims.

Op basis van welke grondslag verwerken wij uw gegevens?

Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst:

Wanneer u klant van ons bent, verwerken wij uw gegevens die verbonden zijn aan het uitvoeren van de door u ingekochte dienst. Voor meer informatie m.b.t. onze dienstverlening in het kader van klinisch onderzoek, raadpleeg de aparte privacyverklaring voor onderzoeksmedewerkers. Zonder het verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen wij de overeenkomst niet of niet naar behoren nakomen.

Gerechtvaardigd belang:

Het CTCM verzamelt gegevens binnen haar standaard bedrijfsprocessen. Ook wanneer u een klant van ons bent, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, nieuws of andere aanbiedingen voor dienstverlening. Het CTCM streeft bovendien ernaar haar activiteiten en dienstverlening zo kwalitatief mogelijk in te richten. Hiervoor kan het vereist zijn om uw gegevens te analyseren en te gebruiken voor informatie en trainingsdoeleinden. Daarnaast kan het CTCM uw gegevens verwerken om uitvoering te geven aan haar verplichtingen ten opzichte van derden. CTCM gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens op basis van deze categorie en ziet erop toe dat deze niet onnodig vergaand is, uw belangen niet onevenredig schaadt en niet onnodig lang wordt bewaard.

Wettelijke verplichting:

Uw gegevens kunnen worden verwerkt indien het CTCM een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens van u te verwerken en/of te verstrekken aan derden.

Toestemming:

Wanneer u geen klant van ons bent, of bent geweest in de afgelopen 2 jaar, zullen wij uw aparte toestemming vragen voor het verder gebruik van uw (contact) gegevens voor het mogelijk versturen van uitnodigingen, nieuws of voor aanbiedingen voor onze dienstverlening. Ook kan het zo zijn dat wij uw sollicitatiegegevens langer dan 4 weken willen bewaren om u opnieuw te kunnen benaderen; hiervoor vragen wij uw expliciete toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Het CTCM bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij de bewaring van uw gegevens ziet het CTCM er in de eerste plaats op toe dat alle wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen. Denk hierbij aan de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar, de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor documenten in het kader van klinisch onderzoek en de wettelijke bewaartermijnen in het kader van het arbeidsrecht.

Indien er geen wettelijke bewaartermijn geldt, beoordeelt het CTCM door middel van een periodieke evaluatie of uw gegevens nog actueel en correct zijn en of het bewaren hiervan nog noodzakelijk of te rechtvaardigen is. Het CTCM heeft intern een overzicht gemaakt van de aan te houden bewaar- en evaluatietermijnen.

Uitgangspunt blijft te allen tijde dat het CTCM zoveel mogelijk nastreeft uw gegevens te wissen, tenzij er nog een gerechtvaardigd belang is bij het langer bewaren. Voor aanvullende termijnen, zie ook de privacyverklaring voor onderzoeksmedewerkers.

Met wie delen wij uw gegevens?

Het CTCM verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor één van de wettelijke grondslagen (zie hierboven). Denk bijvoorbeeld bij het delen van gegevens aan leveranciers van software voor registratie van onze dienstverlening, financiële controle, de beheerder van de CTCM website en archivering. Wanneer er sprake is van doorgifte aan een externe partij wordt, indien vereist, een verwerkersovereenkomst tussen het CTCM en de betreffende partij afgesloten. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat deze organisatie uw gegevens op eenzelfde manier beveiligt als het CTCM, uw gegevens niet met andere partijen deelt en niet voor andere doelen zal verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, verwijdering sturen naar

privacy.ctcm(_AT_)mumc.nl
. Het CTCM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Het CTCM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het CTCM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het CTCM verzamelde gegevens of bezwaar wilt maken tegen informatie uit deze privacyverklaring, neem dan contact op met Annika Olofsen, de Functionaris Gegevensbescherming van het CTCM, via

privacy.ctcm(_AT_)mumc.nl
.

Het CTCM is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Oxfordlaan 70, 6229 EV, Maastricht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14063808

Telefoon: 043-3872040

E-mailadres:

secretariaat.ctmc(_AT_)mumc.nl


 

 

© CTCM 2016 | ALGEMENE VOORWAARDEN

Login